دانلودها

1

سیستم های ضد خوردگی- شرکت آدران دژ

۰۱- Aderan Dej Co- Surface Protection Systems

 

سیستم های ضد خوردگی- شرکت Steuler-KCH آلمان

۰۲-SKC- Surface Protection Systems

 

مهندسی پلاستیک، تجهیزات FRP/GRP – شرکت Steuler-KCH آلمان

۰۳-SKC – Plastic Engineering

 

سیستم های ترموپلاستیک لاینینگ، بکاپلاست- شرکت Steuler-KCH آلمان

۰۴-SKC – Thermoplastic Bekaplast

 

سیستم های نسوز- شرکت Steuler-KCH آلمان

۰۵-SKC – Refractory Systems

 

پمپ های غیر فلزی و پلیمری شرکت MUNSCH آلمان

۰۶-Munsch Non-Metalic Pumps

 

کاتالوگ های دستگاه های جوش پلاستیک شرکت مونش آلمان

۱۱-Munsch_KST_Flyer_deponie_2015

۱۲-Munsch_KST_Flyer_container_2015

 

طراحی واحدهای اسید و سیستم های Gas Cleaning- شرکت Hugo Petersen آلمان

۰۷-Hugo petersen- Sulfuric Acid Plant,Gas Cleaning

 

تجهیزات با پوشش های سربی- شرکت JL Goslar آلمان

۰۸-JL Goslar – General Catalogue

 

آندهای سربی- شرکت JL Goslar آلمان

۰۹-JL Goslar – Lead Anodes

 

کاتالوگ فیلترهای واحدهای اسید- شرکت Begg Cousland اسکاتلند

۱۰-Begg Cousland- Acid Plant Filteration

©2019 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?