رابر (لاستیک) نرم وسخت

لاستیک – رابرهای – نرم و سخت  Soft and Hard Rubber

rubber lining general SKC

رابر (لاستیک) نرم و سخت در انواع پیش پخت (Pre-vulcanized)  ، خود پخت (Self-Vulcanized) و رابرهای پخت در محل On-site Rubber و اتوکلاو Workshop Rubber

KERABUTYL V کرابوتیل وی از جمله لاستیک های نرم و پخت در محل (سایت) on-site  بر پایه کلروبوتیل (CIIR)

KERABUTYL  BS کرابوتیل بی اس وی از جمله لاستیک های نرم و پیش پخت Pre-vulcanized بر پایه کلروبوتیل (CIIR)

KERABUTYL  BB S/V کرابوتیل بی  بی اس وی، از جمله لاستیک های نرم و پیش پخت Pre-vulcanized بر پایه برموبوتیل (BIIR)

KERABUTYL  S کرابوتیل اس از جمله لاستیک های نرم و خود پخت Self-Vulcanized بر پایه کلروبوتیل (CIIR)

KERABUTYL WBS کرابوتیل دبلیو بی اس از جمله لاستیک های نرم و پیش پخت Pre-vulcanized بر پایه بوتیل (IIR)

VULCOFERRAN  ۲۲۰۶ ولکوفرن ۲۲۰۶ از جمله لاستیک های نرم بصورت خود پخت Self-Vulcanized بر پایه برموبوتیل (BIIR)

VULCOFERRAN  ۲۱۹۴ ولکوفرن ۲۱۹۴ از جمله لاستیک های سخت با فیلرهای گرافیتی بصورت پخت در سایت و اتوکلاو،  بر پایه لاستیک طبیعی و بوتادین استایرن (NR/SBR)

GENAKOR 022 جناکور ۰۲۲ ۲۱۹۴ از جمله لاستیک های سخت با فیلرهای گرافیتی بصورت پخت در اتوکلاو،  بر پایه ایزوپرن isoprene rubber (IR)

VULCOFERRAN  ۲۱۹۰ S ولکوفرن ۲۱۹۰ اس،  از جمله لاستیک های سخت با فیلرهای گرافیتی بصورت پخت در اتوکلاو،  بر پایه لاستیک طبیعی (NR)

VULKODURIT D3 از جمله لاستیک های سخت با فیلرهای گرافیتی بصورت پخت در اتوکلاو،  بر پایه لاستیک طبیعی (NR)

HAWOFERRAN R16 هاووفرن آر ۱۶، ملات دو جزئی ترمیم لاستیک کاری سخت

VULKODURIT B Soft Rubber Mortar ولکودوریت بی، ملات ترمیمی برای لاستیک های نرم

©2019 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?