فرم ارسال استعلام

فرم دریافت شرایط کاربری جهت طراحی سیستم های ضد خوردگی

نام و نام خانوادگی :

آدرس ایمیل :

سمت :

نام شرکت :

TEL/CELL :

Fax :

نشانی دفتر مرکزی :

نشانی پروژه :

:کاربری

مخزنسالن تولید ، انبار ( کف/دیوار/سقف)لوله و تاسیساتسایر مناطق . . . . .

چنانچه کاربری شما در گزینه های بالا وجود ندارد کادر زیر را تکمیل کنید :

مساحت و ابعاد :

نوع و سن سطح و بستر فعلی:

بتنیفلزی

وضعیت تلرانس :

شیب بندی سطح:

عوارض موجود:

دامنه دمای محیط و مواد :

تاریخ مورد نظر :

مساحت و ابعاد :

نوع درزبندی بستر بتنی :

میزان سایش:

بارگذاری، ترافیک و نوع تردد:

متراژ کانالها و مناطق خاص :

محل اجرا

مسقففضای باز

نام و نوع مواد شیمیائی خورنده

غلظت (%)

دما ( °C )

pH

توضیحات

©2019 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Log in with your credentials

Forgot your details?