ما را دنبال کنید

پروژه ها

شرکت آدران دژ طی بیش از بیست سال ارائه خدمات تخصصی، مفتخر به همکاری با صنایع کشور در زمینه های طراحی، تامین مواد تخصصی و اجرای پوشش های حفاظت سطوح بوده است.

مجتمع های پتروشیمی بندرامام، اروند، کارون، شهید تندگویان، شیراز، رازی، اراک، کاویان، ارومیه، مجموعه های SPEC، PIDEC , ECC و OIEC ، پتروسینا

مجتمع های پالایشگاهی آبادان، شازند اراک، شیراز، بندرعباس ومجتمع های فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، فولاد غرب آسیا

بزرگترین واحدهای اسید سولفوریک در مجتمع مس سرچشمه (شرکت ملی صنایع مس NICCO ) در همکاری با مشارکت های فن آوران پارسیان و رامپکو و نیز کانی مس، مجتمع مس میدوک و مجتمع های نیروگاهی رامین اهواز، سد مسجد سلیمان و کارون، منتظر قائم، شهید منتظری، شهید رجائی، گیلان، بیستون ، صنایع چوب و کاغذ مازندران، صنایع لبنی پگاه

تعدادی از مشتریان مستقیم شرکت آدران دژ طی سال های اخیر بوده اند.

لیست پروژه های انجام شده به شرح زیر میباشد

 

 

No.

Year

Client

Description

Services

1

1379-2001

Arak Agriculture & industry

Ceramic Lining of Floor And Trenches

Material & Installation

2

1379-2001

Shazand Oil Refinary

Rubber lining Waste Water Basin

Material & Installation

3

1380-2002

Mobarakeh Steel Complex

Flake Lining of Drop Plates of New Pickling Plant

Material & Installation

4

1381-2002

Fars Broad casting Organization

Flooring of Shiraz Studio No. 2

Material & Installation

5

1381-2002

Mobarakeh Steel Complex

Anti Acid Lining of Floor, Walls, Sumps and Trenches of Tin Coating Plant

Material & Installation

6

1381-2003

ShahidTondguyan Petrochemical Company

Ceramic Lining of Floor, Pump and Tank Foundation, Trenches and Sump of CTA-1 and PET-1 Plants

Material & Installation

7

1381-2003

Silo Development Company

Ceramic Lining Of Battery Room

Material & Installation

8

1381-2003

Silo Development Company

Ceramic Lining of Floor and Walls of Battery Hall

Material & Installation

9

1381-2003

Water And Power Resources Development Company

Ceramic Lining of MasjedSoleyman Power Plant Machine Hall, Phase I

Material & Installation

10

1382-2003

AT Industrial CO..

Flake Lining of Towers and Filters

Material & Installation

11

1382-2003

Saba Co.

Anti Acid Lining of Floor and Walls of Formation Hall

Material & Installation

12

1382-2003

Saba Co.

Thermoplastic Lining of Trench and Sumps of Formation Hall

Material & Installation

13

1382-2004

Shiraz Petrochemical Company

Thermoplastic Lining of Neutralization Tank of Water Treatment Plant

Material & Installation

14

1382-2004

Shiraz Petrochemical Company

Ceramic Lining of Floor, Pumps and Tanks Foundations of CA Plant

Material & Installation

15

1382-2004

ZakariaRazi Pharmaceutical Co.

Flooring of Production Hall

Material & Installation

16

1382-2004

ZakariaRazi Pharmaceutical Company

Rubber Lining of HCl And NH3 Storage Tanks

Material & Installation

17

1383-2004

Bandar Imam Petrochemical Company, Kimia Co.

Ceramic Lining of Floor, Pumps and Tanks Foundations of CA Plant

Material & Installation

18

1383-2004

Bandar Imam Petrochemical Company, Kimia Co.

Ceramic Lining of Floor, Trenches, pumps and thaks foundations of MTBE Plant

Material & Installation

19

1383-2004

Bandar Imam Petrochemical Company, Kimia Co.

Thermoplastic Lining of MTBE Sump

Material & Installation

20

1383-2005

Bandar Imam Petrochemical Company, Kimia Co.

Thermoplastic Lining of Sump and Trenches of CA Plant

Material & Installation

21

1383-2005

Bandar Imam Petrochemical Company, Kimia Co.

Anti Acid Lining of Spare D & E-Pits of VC plant

Material & Installation

22

1383-2005

Bandar Imam Petrochemical Company, Kimia Co.

Flake Lining of Absorbing Liquid Tank T-701 of CA Plant

Material & Installation

23

1383-2005

Pharmaceutical Industries Organization

Thermoplastic Lining of Neutralization Tanks in Pharmaceutical Co. (Lybia)

Material & Installation

24

1383-2005

Karoon Petrochemical Company

Anti Acid Lining of Floor, Pump & Tank Foundation, Drain Pits and Trenches of Production and Tank Yard Area (TDI Plant)

Material & Installation

25

1383-2005

Mobarakeh Steel Complex

Brick Lining of New Pickling Plant

Material & Installation

26

1383-2005

National Iranian Copper Industries Co. (NICICO)

Brick Lining of Absorption Towers, Pump Tanks, Sumps, Venture and Quencher

Material & Installation

27

1383-2005

Varamin Chemical Industries

Anti Static Flooring

Material & Installation

28

1383-2005

PARTO Company

Anti Acid Lining of Nitric Acid Area

Material & Installation

29

1383-2005

Tablieh Co.

Flooring of MasjedSoleyman Power Plant Halls, Phase I

Material & Installation

30

1384-2005

National Iranian Copper Industries Company (NICICO)

Anti Acid Lining of Acid Tank Foundations (Ring Walls)

Material & Installation

31

1384-2006

Ramin Power Plant

Ceramic Lining of Floor, Pump and Tank Foundation

Material & Installation

32

1385-2006

Bandar Imam Petrochemical Company, Kimia Co.

Refractory Brick Lining of Incinerator of Section 700 of VC Plant

Material & Installation

33

1385-2007

Bandar Imam Petrochemical Company, Kimia Co.

Brick Lining of Main D & E-Pits of VC Plant

Material & Installation

34

1385-2007

Mobarakeh Steel Complex

Thermoplastic Lining of New Pickling Plant Trenches and Sumps (Part I)

Material & Installation

35

1386-2007

Mobarakeh Steel Complex

Thermoplastic Lining of New Pickling Plant Trenches and Sumps (Part II)

Material & Installation

36

1386-2008

Mobarakeh Steel Complex

Anti Acid Lining of New Pickling & Regeneration Plants

Material & Installation

37

1386-2008

National Iranian Copper Industries Company (NICICO)

Anti Acid Lining of Floor, Trenches and Foundations of Sulphuric Acid Production Plant

Material & Installation

38

1386-2008

National Iranian Copper Industries Company (NICICO)

Fabrication Of Distributor

Material

39

1387-2008

Arvand Petrochemical Company

Rubber Lining Material

Material

40

1387-2009

Arvand Petrochemical Company

EDC/VCM Anti Acid Lining Material

Material

41

1387-2009

Arvand Petrochemical Company

Brick Lining of EDC/VCM Tanks

Installation

42

1387-2009

Masjed Soleyman Power Plant

Ceramic Lining of Machine Hall (Phase II)

Material & Installation

43

1387-2009

Petrochemical Industries Design And Engineering Company

Brick Lining of Sulphuric Acid Production Plant of Abadan Refinary

Material & Installation

44

1388-2009

Arvand Petrochemical Company

EDC/VCM Brick Lining Material

Material

45

1388-2009

Arvand Petrochemical Company

Anti Acid Bricks

Material

46

1388-2010

Arak Petrochemical Company

Anti Acid Mortar

Material

47

1388-2010

Mobina CO.

Anti Acid Tiles, Bricks, Mortar

Material

48

1388-2010

Mobarakeh Steel Complex

Anti Acid Lining of Regeneration Plant, Sump and Trench

Material & Installation

49

1388-2010

Mobarakeh Steel Complex

Thermoplastic Lining of New Regeneration Plant, Pump Room, Trenches and Sumps

Material & Installation

50

1389-2011

Mobarakeh Steel Complex

Anti Acid Lining of Old Acid Regeneration Plant

Material & Installation

51

1389-2011

Mobarakeh Steel Complex

Thermoplastic Lining of Old Regeneration Plant

Material & Installation

52

1389-2011

Bandar Imam Petrochemical Company

Brick Lining Of Hot Gas Quench

Material & Installation

53

1390-2012

Mobarakeh Steel Complex

Brick Lining Material of Ventury

Material

54

1390-2012

CanyMes Co. (NICICO)

Anti Acid Bricks

Material

55

1390-2012

Isfahan Smelting Co.

Anti Acid Mortar

Material

56

1391-2012

NasimJonub Co.

Ceramic  and Brick Lining

Material & Installation

57

1391-2012

Karoon Petrochemical Co.

Anti Acid Lining

Material & Installation

58

1391-2013

West Asia Steel Co.

Anti Acid Lining
Thermoplastic Lining

Material & Installation

59

1391-2013

Abbasabad Skating Park
(Beton Naghsh Ave)

Flooring of Skating Park

Material

60

1391-2013

Petrochemical Industries Design And Engineering Company

Brick Lining of Sulphur Acid Pit of Abadan Refinary

Material

61

1392-2013

Mobarakeh Steel Complex

Acid Protection Of Acid Regeneration Plant

Material&
Installation

62

1392-2013

ECC

Brick Lining of  Abadan Refinery Neutralization Sump (Phase 3)

Material&
Installation

63

1392-2014

National Iranian Copper Industries Company (NICICO)

Brick Lining –Rubber lining of New Sulphuric Acid Plant

Material

64

1393-2014

Abadan Oil Refinning Co.

Ceramic Lining of sulphuric Acid & Alkylation Units

Material & Installation

65

1393-2014

Mobarakeh Steel Complex

Acid Protection of Pickling plant

Material & Installation

66

1393-2014

Bandar Imam Petrochemical Company, Kimia Co.

Rubber Lining

Material

67

1393-2014

SPEC Co.

Anti acid lining

Material

68

1393-2014

Shiraz Petrochemical Co.

Rubber Lining

Material

69

1393-2014

West Asia Steel Co.

Synthetic Resin Coatings

Material

70

1393-2014

Kasra Co.

Rubber Lining

Material

71

1393-2014

PIECC Co.

Synthetic Resin Coatings

Material

72

1393-2014

Shiraz Petrochemical Co.

Anti Acid Mortar

Material

73

1393-2014

Amoot Pars Co.

Anti Acid Mortar

Material

74

1393-2014

Tavan Kimia Co.

Anti Acid Mortar

Material

75

1393-2014

Orbital Co.

Anti Acid Mortar

Material

76

1393-2014

Khalij Fars Petrochemical Co.

Anti Acid Mortar

Material

77

1393-2014

Keshto sanat Hamoon Co.

Synthetic Resin Coatings

Material

78

1393-2014

Sadr Batery Co.

Synthetic Resin Coatings

Material

79

1393-2015

National Iranian Copper Industries Company (NICICO)

Synthetic Resin Coatings

Material

80

1393-2015

Arvand Petrochemical Company

Thermoplastic Linings

Material & Installation

81

1393-2015

Esfahan Esteel Co.

Synthetic Resin Coatings

Material

82

1393-2015

National Iranian Copper Industries Company (NICICO)

Ceramic Linings

Material

83

1393-2015

Hesar pooshesh Fars Co.

Anti Acid Mortar

Material

84

1393-2015

Sooreh Co.

Anti Acid Mortar

Material

85

1393-2015

KPCplant Co.

Anti Acid Mortar

Material

86

1393-2015

Avin Gostar Sepas Co.

Ceramic Lining

Material

87

1393-2015

Lastic Jonoob Co.

Anti Acid Mortar

Material

88

1394-2015

Arvand Petrochemical Co.

Bekaplast of PIT 120, EDC/VCM Unit

Material & Installation

89

1394-2015

National Iranian Copper Industries Company (NICICO)

Synthetic Resin Coatings

Material

90

1394-2015

Shiva Co.

Synthetic Resin Coatings

Material

91

1394-2015

Arya phosphoric jonub Co

Rubber Linings

Material

92

1394-2015

National Iranian Copper Industries Company (NICICO)

Ceramic Linings

Material & Installation

93

1394-2016

Kiyan Arad Co.

Ceramic Linings

Material

94

1394-2016

Bandar Imam Petrochemical Company, Ab niroo Co.

Rubber Linings

Material

95

1394-2016

Tavan Kimia Co.

Rubber Linings

Material

96

1394-2016

Shiraz Petrochemical Co.

Anti Acid Mortar

Material

97

1394-2016

Tavan Kimia Co.

Anti Acid Mortar

Material

98

1394-2016

Bandar Imam Petrochemical Company, kimia Co.

Anti Acid Mortar

Material

99

1394-2016

Tavan kimia Co.

Anti Acid Mortar

Material

100

1394-2016

Shiraz Petrochemical Co.

Synthetic Resin Coatings

Material

101

1394-2016

Lastic Jonoob Co.

Rubber Linings

Material

102

1394-2016

Arvand Petrochemical Co.

Ceramic Linings&
Refractory Materials

Material

103

1394-2016

Paryab Faraz Co

Rubber Linings

Material

104

1394-2016

National Iranian Copper Industries Company (NICICO)

Anti Acid Mortar

Material

105

1394-2016

West Asia Steel Co.

Synthetic Resin Coatings

Material

106

1394-2016

Arvand Petrochemical Co.

PP/FRP Pipes&
connection

Material

107

1395-2016

IP Farayand Co.

Brick Lining of Sulfuric acid absorption tower

Material & Installation

108

1395-2016

Fanavaran Parsian Co.

FRP Lining of Sulfuric acid

Material & Installation

109

1395-2016

Bandar Imam Petrochemical Company, Kimia Co.

Anti Acid Mortar

Material

110

1395-2016

Kian Arad Co.

Ceramic Linings

Material

111

1395-2016

Tavan Kimia Co.

Anti Acid Mortar

Material

112

1395-2016

Pardis Petrochemical Co.

Synthetic Resin Coatings

Material

113

1395-2016

Bandar Imam Petrochemical Company, Ab Niroo Co.

Rubber Linings

Material

114

1395-2016

Farab Co.

Anti Acid Mortar

Material

115

1395-2016

National Iranian Copper Industries Company (NICICO)

Ceramic Linings

Material

116

1395-2016

West Asia Steel Co.

Synthetic Resin Coatings

Material & Installation

117

1395-2016

National Iranian Copper Industries Company (NICICO)

Brick lining of  New Sulfuric Plant Acid (Towers &Tanks)

Installation

118

1395-2017

Arvand Petrochemical Co.

PP/FRP Pipes&
connection

Material

119

1395-2017

Kimia Choloric Co.

FRP pipes

Material

120

1395-2017

BIPC-Kimia

Quench& Incinerator Anti Acid& Refractory Bricks

Material & Installation

121

1395-2017

Fateh Sanat Kimia-Zagros PC.

Refractory Material

Material

122

1396-2017

Mapna Genaveh Power Plant

Bekaplast of HRSG Clean Drain Tank

Material & Installation

123

1396-2017

Fan Avaran Parsian Co.

Brick Lining –Rubber lining of Khatoon Abad Sulphuric Acid Plant (NICICO)

Material & Installation

124

1396-2017

Mobarakeh Steel Complex

Munsch Plastic Pumps

Procurment

125

1396-2017

West Asia Steel Co.

Munsch Plastic Pumps

Procurment

126

1396-2017

Amir Kabir Petrochemical Co.

Munsch Plastic Pumps

Procurment

127

1396-2017

Fajr Petrochemical Co.

Munsch Plastic Pumps

Procurment

128

1396-2017

Kaviyan Petrochemical Co.

Munsch Plastic Pumps

Procurment

129

1396-2018

Qadir Petrochemical Co.

Rubberlining- Laminat lining

Material & Installation

130

1396-2018

Fan Avaran Parsian Co.

Laminating Resin Coating of Khatoon Abad Sulphuric Acid Plant (NICICO)

Material & Installation