پروژه ها

شرکت آدران دژ طی بیش از بیست سال ارائه خدمات تخصصی، مفتخر به همکاری با صنایع کشور در زمینه های طراحی، تامین مواد تخصصی و اجرای پوشش های حفاظت سطوح بوده است.

مجتمع های پتروشیمی بندرامام، اروند، کارون، شهید تندگویان، شیراز، رازی، اراک، کاویان، ارومیه، مجموعه های SPEC، PIDEC , ECC و OIEC ، پتروسینا

مجتمع های پالایشگاهی آبادان، شازند اراک، شیراز، بندرعباس ومجتمع های فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، فولاد غرب آسیا

بزرگترین واحدهای اسید سولفوریک در مجتمع مس سرچشمه (شرکت ملی صنایع مس NICCO ) در همکاری با مشارکت های فن آوران پارسیان و رامپکو و نیز کانی مس، مجتمع مس میدوک و مجتمع های نیروگاهی رامین اهواز، سد مسجد سلیمان و کارون، منتظر قائم، شهید منتظری، شهید رجائی، گیلان، بیستون ، صنایع چوب و کاغذ مازندران، صنایع لبنی پگاه

تعدادی از مشتریان مستقیم شرکت آدران دژ طی سال های اخیر بوده اند.

لیست پروژه های انجام شده به شرح زیر میباشد

No. Year Client Description Services
1 1379-2001 Arak Agriculture & industry Ceramic Lining of Floor And Trenches Material & Installation
2 1379-2001 Shazand Oil Refinary Rubber lining Waste Water Basin Material & Installation
3 1380-2002 Mobarakeh Steel Complex Flake Lining of Drop Plates of New Pickling Plant Material & Installation
4 1381-2002 Fars Broad casting Organization Flooring of Shiraz Studio No. 2 Material & Installation
5 1381-2002 Mobarakeh Steel Complex Anti Acid Lining of Floor, Walls, Sumps and Trenches of Tin Coating Plant Material & Installation
6 1381-2003 ShahidTondguyan Petrochemical Company Ceramic Lining of Floor, Pump and Tank Foundation, Trenches and Sump of CTA-1 and PET-1 Plants Material & Installation
7 1381-2003 Silo Development Company Ceramic Lining Of Battery Room Material & Installation
8 1381-2003 Silo Development Company Ceramic Lining of Floor and Walls of Battery Hall Material & Installation
9 1381-2003 Water And Power Resources Development Company Ceramic Lining of MasjedSoleyman Power Plant Machine Hall, Phase I Material & Installation
10 1382-2003 AT Industrial CO.. Flake Lining of Towers and Filters Material & Installation
11 1382-2003 Saba Co. Anti Acid Lining of Floor and Walls of Formation Hall Material & Installation
12 1382-2003 Saba Co. Thermoplastic Lining of Trench and Sumps of Formation Hall Material & Installation
13 1382-2004 Shiraz Petrochemical Company Thermoplastic Lining of Neutralization Tank of Water Treatment Plant Material & Installation
14 1382-2004 Shiraz Petrochemical Company Ceramic Lining of Floor, Pumps and Tanks Foundations of CA Plant Material & Installation
15 1382-2004 ZakariaRazi Pharmaceutical Co. Flooring of Production Hall Material & Installation
16 1382-2004 ZakariaRazi Pharmaceutical Company Rubber Lining of HCl And NH3 Storage Tanks Material & Installation
17 1383-2004 Bandar Imam Petrochemical Company, Kimia Co. Ceramic Lining of Floor, Pumps and Tanks Foundations of CA Plant Material & Installation
18 1383-2004 Bandar Imam Petrochemical Company, Kimia Co. Ceramic Lining of Floor, Trenches, pumps and thaks foundations of MTBE Plant Material & Installation
19 1383-2004 Bandar Imam Petrochemical Company, Kimia Co. Thermoplastic Lining of MTBE Sump Material & Installation
20 1383-2005 Bandar Imam Petrochemical Company, Kimia Co. Thermoplastic Lining of Sump and Trenches of CA Plant Material & Installation
21 1383-2005 Bandar Imam Petrochemical Company, Kimia Co. Anti Acid Lining of Spare D & E-Pits of VC plant Material & Installation
22 1383-2005 Bandar Imam Petrochemical Company, Kimia Co. Flake Lining of Absorbing Liquid Tank T-701 of CA Plant Material & Installation
23 1383-2005 Pharmaceutical Industries Organization Thermoplastic Lining of Neutralization Tanks in Pharmaceutical Co. (Lybia) Material & Installation
24 1383-2005 Karoon Petrochemical Company Anti Acid Lining of Floor, Pump & Tank Foundation, Drain Pits and Trenches of Production and Tank Yard Area (TDI Plant) Material & Installation
25 1383-2005 Mobarakeh Steel Complex Brick Lining of New Pickling Plant Material & Installation
26 1383-2005 National Iranian Copper Industries Co. (NICICO) Brick Lining of Absorption Towers, Pump Tanks, Sumps, Venture and Quencher Material & Installation
27 1383-2005 Varamin Chemical Industries Anti Static Flooring Material & Installation
28 1383-2005 PARTO Company Anti Acid Lining of Nitric Acid Area Material & Installation
29 1383-2005 Tablieh Co. Flooring of MasjedSoleyman Power Plant Halls, Phase I Material & Installation
30 1384-2005 National Iranian Copper Industries Company (NICICO) Anti Acid Lining of Acid Tank Foundations (Ring Walls) Material & Installation
31 1384-2006 Ramin Power Plant Ceramic Lining of Floor, Pump and Tank Foundation Material & Installation
32 1385-2006 Bandar Imam Petrochemical Company, Kimia Co. Refractory Brick Lining of Incinerator of Section 700 of VC Plant Material & Installation
33 1385-2007 Bandar Imam Petrochemical Company, Kimia Co. Brick Lining of Main D & E-Pits of VC Plant Material & Installation
34 1385-2007 Mobarakeh Steel Complex Thermoplastic Lining of New Pickling Plant Trenches and Sumps (Part I) Material & Installation
35 1386-2007 Mobarakeh Steel Complex Thermoplastic Lining of New Pickling Plant Trenches and Sumps (Part II) Material & Installation
36 1386-2008 Mobarakeh Steel Complex Anti Acid Lining of New Pickling & Regeneration Plants Material & Installation
37 1386-2008 National Iranian Copper Industries Company (NICICO) Anti Acid Lining of Floor, Trenches and Foundations of Sulphuric Acid Production Plant Material & Installation
38 1386-2008 National Iranian Copper Industries Company (NICICO) Fabrication Of Distributor Material
39 1387-2008 Arvand Petrochemical Company Rubber Lining Material Material
40 1387-2009 Arvand Petrochemical Company EDC/VCM Anti Acid Lining Material Material
41 1387-2009 Arvand Petrochemical Company Brick Lining of EDC/VCM Tanks Installation
42 1387-2009 Masjed Soleyman Power Plant Ceramic Lining of Machine Hall (Phase II) Material & Installation
43 1387-2009 Petrochemical Industries Design And Engineering Company Brick Lining of Sulphuric Acid Production Plant of Abadan Refinary Material & Installation
44 1388-2009 Arvand Petrochemical Company EDC/VCM Brick Lining Material Material
45 1388-2009 Arvand Petrochemical Company Anti Acid Bricks Material
46 1388-2010 Arak Petrochemical Company Anti Acid Mortar Material
47 1388-2010 Mobina CO. Anti Acid Tiles, Bricks, Mortar Material
48 1388-2010 Mobarakeh Steel Complex Anti Acid Lining of Regeneration Plant, Sump and Trench Material & Installation
49 1388-2010 Mobarakeh Steel Complex Thermoplastic Lining of New Regeneration Plant, Pump Room, Trenches and Sumps Material & Installation
50 1389-2011 Mobarakeh Steel Complex Anti Acid Lining of Old Acid Regeneration Plant Material & Installation
51 1389-2011 Mobarakeh Steel Complex Thermoplastic Lining of Old Regeneration Plant Material & Installation
52 1389-2011 Bandar Imam Petrochemical Company Brick Lining Of Hot Gas Quench Material & Installation
53 1390-2012 Mobarakeh Steel Complex Brick Lining Material of Ventury Material
54 1390-2012 CanyMes Co. (NICICO) Anti Acid Bricks Material
55 1390-2012 Isfahan Smelting Co. Anti Acid Mortar Material
56 1391-2012 NasimJonub Co. Ceramic  and Brick Lining Material & Installation
57 1391-2012 Karoon Petrochemical Co. Anti Acid Lining Material & Installation
58 1391-2013 West Asia Steel Co. Anti Acid Lining
Thermoplastic Lining
Material & Installation
59 1391-2013 Abbasabad Skating Park
(Beton Naghsh Ave)
Flooring of Skating Park Material
60 1391-2013 Petrochemical Industries Design And Engineering Company Brick Lining of Sulphur Acid Pit of Abadan Refinary Material
61 1392-2013 Mobarakeh Steel Complex Acid Protection Of Acid Regeneration Plant Material&
Installation
62 1392-2013 ECC Brick Lining of  Abadan Refinery Neutralization Sump (Phase 3) Material&
Installation
63 1392-2014 National Iranian Copper Industries Company (NICICO) Brick Lining –Rubber lining of New Sulphuric Acid Plant Material
64 1393-2014 Abadan Oil Refinning Co. Ceramic Lining of sulphuric Acid & Alkylation Units Material & Installation
65 1393-2014 Mobarakeh Steel Complex Acid Protection of Pickling plant Material & Installation
66 1393-2014 Bandar Imam Petrochemical Company, Kimia Co. Rubber Lining Material
67 1393-2014 SPEC Co. Anti acid lining Material
68 1393-2014 Shiraz Petrochemical Co. Rubber Lining Material
69 1393-2014 West Asia Steel Co. Synthetic Resin Coatings Material
70 1393-2014 Kasra Co. Rubber Lining Material
71 1393-2014 PIECC Co. Synthetic Resin Coatings Material
72 1393-2014 Shiraz Petrochemical Co. Anti Acid Mortar Material
73 1393-2014 Amoot Pars Co. Anti Acid Mortar Material
74 1393-2014 Tavan Kimia Co. Anti Acid Mortar Material
75 1393-2014 Orbital Co. Anti Acid Mortar Material
76 1393-2014 Khalij Fars Petrochemical Co. Anti Acid Mortar Material
77 1393-2014 Keshto sanat Hamoon Co. Synthetic Resin Coatings Material
78 1393-2014 Sadr Batery Co. Synthetic Resin Coatings Material
79 1393-2015 National Iranian Copper Industries Company (NICICO) Synthetic Resin Coatings Material
80 1393-2015 Arvand Petrochemical Company Thermoplastic Linings Material & Installation
81 1393-2015 Esfahan Esteel Co. Synthetic Resin Coatings Material
82 1393-2015 National Iranian Copper Industries Company (NICICO) Ceramic Linings Material
83 1393-2015 Hesar pooshesh Fars Co. Anti Acid Mortar Material
84 1393-2015 Sooreh Co. Anti Acid Mortar Material
85 1393-2015 KPCplant Co. Anti Acid Mortar Material
86 1393-2015 Avin Gostar Sepas Co. Ceramic Lining Material
87 1393-2015 Lastic Jonoob Co. Anti Acid Mortar Material
88 1394-2015 Arvand Petrochemical Co. Bekaplast of PIT 120, EDC/VCM Unit Material & Installation
89 1394-2015 National Iranian Copper Industries Company (NICICO) Synthetic Resin Coatings Material
90 1394-2015 Shiva Co. Synthetic Resin Coatings Material
91 1394-2015 Arya phosphoric jonub Co Rubber Linings Material
92 1394-2015 National Iranian Copper Industries Company (NICICO) Ceramic Linings Material & Installation
93 1394-2016 Kiyan Arad Co. Ceramic Linings Material
94 1394-2016 Bandar Imam Petrochemical Company, Ab niroo Co. Rubber Linings Material
95 1394-2016 Tavan Kimia Co. Rubber Linings Material
96 1394-2016 Shiraz Petrochemical Co. Anti Acid Mortar Material
97 1394-2016 Tavan Kimia Co. Anti Acid Mortar Material
98 1394-2016 Bandar Imam Petrochemical Company, kimia Co. Anti Acid Mortar Material
99 1394-2016 Tavan kimia Co. Anti Acid Mortar Material
100 1394-2016 Shiraz Petrochemical Co. Synthetic Resin Coatings Material
101 1394-2016 Lastic Jonoob Co. Rubber Linings Material
102 1394-2016 Arvand Petrochemical Co. Ceramic Linings&
Refractory Materials
Material
103 1394-2016 Paryab Faraz Co Rubber Linings Material
104 1394-2016 National Iranian Copper Industries Company (NICICO) Anti Acid Mortar Material
105 1394-2016 West Asia Steel Co. Synthetic Resin Coatings Material
106 1394-2016 Arvand Petrochemical Co. PP/FRP Pipes&
connection
Material
107 1395-2016 IP Farayand Co. Brick Lining of Sulfuric acid absorption tower Material & Installation
108 1395-2016 Fanavaran Parsian Co. FRP Lining of Sulfuric acid Material & Installation
109 1395-2016 Bandar Imam Petrochemical Company, Kimia Co. Anti Acid Mortar Material
110 1395-2016 Kian Arad Co. Ceramic Linings Material
111 1395-2016 Tavan Kimia Co. Anti Acid Mortar Material
112 1395-2016 Pardis Petrochemical Co. Synthetic Resin Coatings Material
113 1395-2016 Bandar Imam Petrochemical Company, Ab Niroo Co. Rubber Linings Material
114 1395-2016 Farab Co. Anti Acid Mortar Material
115 1395-2016 National Iranian Copper Industries Company (NICICO) Ceramic Linings Material
116 1395-2016 West Asia Steel Co. Synthetic Resin Coatings Material & Installation
117 1395-2016 National Iranian Copper Industries Company (NICICO) Brick lining of  New Sulfuric Plant Acid (Towers &Tanks) Installation
118 1395-2017 Arvand Petrochemical Co. PP/FRP Pipes&
connection
Material
119 1395-2017 Kimia Choloric Co. FRP pipes Material
120 1395-2017 BIPC-Kimia Quench& Incinerator Anti Acid& Refractory Bricks Material & Installation
121 1395-2017 Fateh Sanat Kimia-Zagros PC. Refractory Material Material
122 1396-2017 Mapna Genaveh Power Plant Bekaplast of HRSG Clean Drain Tank Material & Installation
123 1396-2017 Fan Avaran Parsian Co. Brick Lining –Rubber lining of Khatoon Abad Sulphuric Acid Plant (NICICO) Material & Installation
124 1396-2017 Mobarakeh Steel Complex Munsch Plastic Pumps Procurment
125 1396-2017 West Asia Steel Co. Munsch Plastic Pumps Procurment
126 1396-2017 Amir Kabir Petrochemical Co. Munsch Plastic Pumps Procurment
127 1396-2017 Fajr Petrochemical Co. Munsch Plastic Pumps Procurment
128 1396-2017 Kaviyan Petrochemical Co. Munsch Plastic Pumps Procurment
129 1396-2018 Qadir Petrochemical Co. Rubberlining- Laminat lining Material & Installation
130 1396-2018 Fan Avaran Parsian Co. FRP Laminating of Sarcheshmeh & Khatoon Abad Sulphuric Acid Plant Equipment (NICICO) Material & Installation
131 1397-2019 Fan Avaran Parsian Co. Anti-Acid Lining of Sarcheshmeh Sulphuric Acid Plant Floor, Foundations & Trenches (NICICO) Material & Installation
132 1398-2020 Fan Avaran Parsian Co. Anti-Acid Lining of ECP-ACP of Khatoon Abad Sulphuric Acid Plant (NICICO) Material & Installation
133 Still in progress Fan Avaran Parsian Co. Anti-Acid Lining of Khatoon Abad Sulphuric Acid Plant Floor, Foundations & Trenches (NICICO) Material & Installation

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Log in with your credentials

Forgot your details?