دانلود ها

سیستم های ضد خوردگی- شرکت آدران دژ

01- Aderan Dej Co- Surface Protection Systems

 

سیستم های ضد خوردگی- شرکت Steuler-KCH آلمان

02-SKC- Surface Protection Systems

 

مهندسی پلاستیک، تجهیزات FRP/GRP – شرکت Steuler-KCH آلمان

03-SKC – Plastic Engineering

 

سیستم های ترموپلاستیک لاینینگ، بکاپلاست- شرکت Steuler-KCH آلمان

04-SKC – Thermoplastic Bekaplast

 

سیستم های نسوز- شرکت Steuler-KCH آلمان

05-SKC – Refractory Systems

 

پمپ های غیر فلزی و پلیمری شرکت MUNSCH آلمان

06-Munsch Non-Metalic Pumps

 

طراحی واحدهای اسید و سیستم های Gas Cleaning- شرکت Hugo Petersen آلمان

07-Hugo petersen- Sulfuric Acid Plant,Gas Cleaning

 

تجهیزات با پوشش های سربی- شرکت JL Goslar آلمان

08-JL Goslar – General Catalogue

 

آندهای سربی- شرکت JL Goslar آلمان

09-JL Goslar – Lead Anodes

 

کاتالوگ فیلترهای واحدهای اسید- شرکت Begg Cousland اسکاتلند

10-Begg Cousland- Acid Plant Filteration

 

کاتالوگ های دستگاه های جوش پلاستیک شرکت مونش آلمان

11-Munsch_KST_Flyer_deponie_2015

12-Munsch_KST_Flyer_container_2015

Log in with your credentials

Forgot your details?